ការដាក់ប្រាក់

1.សូមជ្រើសរើសគណនីធនាគារដែលលោកអ្នកចង់ដាក់ប្រាក់

គណនីធនាគារ :

2. សូមបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម រួចចុច ស្នើដាក់ប្រាក់៕

ចំនួនទឹកប្រាក់ :