ការដកប្រាក់

សូមបំពេញពត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយពត៌មានដែលលោកអ្នកបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ IBETKH ។ ពុំដូច្នោះទេ យើងខ្ញុំនឹងមិនអនុម័តលើការដកប្រាក់ជូនឡើយ។
ការដកប្រាក់ តម្រូវឲ្យលោកអ្នកបំពេញពត៌មានតែលើកដំបូងប៉ុណ្ណោះ។ ការដកប្រាក់លើកបន្ទាប់ លោកអ្នកគ្រាន់តែបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នកចង់ដក ជាការស្រេច៕